Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • ถกทำร่าง MOU ป้องกันโลมาอิรวดีสูญพันธุ์ทะเลสาบสงขลา

ถกทำร่าง MOU ป้องกันโลมาอิรวดีสูญพันธุ์ทะเลสาบสงขลา

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า วันนี้ (7 พ.ย.65) นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรใหญ่ กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 1 ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาการใกล้สูญพันธุ์ของโลมาอิรวดีในบริเวณทะเลสาบสงขลา ตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา-อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง วงเงิน 4,841 ล้านบาท

ซึ่งมีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานเข้าร่วม อาทิ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.รังสฤษฎ์ อินทรโม จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความเห็นร่วมกันว่ากระทรวงคมนาคม (คค.) และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จะดำเนินการแบบบูรณาการร่วม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะการใกล้สูญพันธุ์ของโลมาอิรวดี ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อรองรับภารกิจหลักของทั้ง 2 ฝ่าย

โดยคาดว่าจะจัดให้มีพิธีลงนาม MOU ร่วมกัน ณ บริเวณโครงการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โลมาอิรวดี ซึ่ง ทช. จะดำเนินการจัดออกแบบ/สร้างอาคารศูนย์ฯ ชั่วคราวเป็นอาคารชั้นเดียว (ฝั่งพัทลุง) โดยจะมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานบริหารจัดการศูนย์ฯ ชั่วคราว

ส่วนกรมประมง จะลาดตระเวนซึ่งมีความถี่ในการลาดตระเวนมากขึ้น เพื่อป้องกันการกระทำความผิดต่อโลมาอิรวดี รวมถึง ได้กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบต่อโลมาอิรวดี และการกำหนดแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีในอนาคตอีกด้วย อย่างไรก็ตามจะจัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 พ.ย. นี้ เพื่อหาข้อสรุปในการร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อย่างสมบูรณ์ต่อไป

ส่วน ทช. ได้กำหนดมาตรการในด้านการก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อโลมาอิรวดี คือ ก่อนก่อสร้าง จะทำการศึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและนำผลที่ได้จากการศึกษามาดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุด, ระหว่างการก่อสร้าง สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมได้ และหลังการก่อสร้าง รวมทั้งติดตามทุกมิติเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณถนน พท.4004 กม.ที่ 3+300 บริเวณ บ้านฝาละมี ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง วางแนวข้ามทะเลสาบสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดโครงการที่ถนน อบจ.สงขลา บ้านแหลมยาง ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา มีช่วงข้ามทะเลสาบยาว 6.600 กม. รวมระยะทางทั้งสิ้น 7 กม. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถพัฒนาโครงข่ายถนนในบริเวณดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถลดระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง และลดระยะทางประมาณ 80 กม. คาดก่อสร้างปลายปี 66 เปิดให้ประชาชนสัญจรภายในปี 69คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง